دانلود کتاب آهستگی

دانلود کتاب آهستگی

دانلود کتاب آهستگی

رمان آهستگی گرد از رمانهای قوی میلان کوندرا می باشد و دوستانی که خواننده کارهای این نویسنده به راستی بزرگ و خلاق هستند این رمان رو از دست ندن. قسمتی ااز کتاب : ناگهان هوس کردیم غروب و شب راا درر یک قصر بگذرانیم . قصرهای زیادی راا درر فرانسه به صورت هتل باز سازی کرده اند ؛ چهارگوشی ااز سبزی گمشده دررگستره ای ااز زشتی بی سبزی ؛ مجموعه کوچکی ااز باریکه راه ها ، درخت ها و پرنده ها بین شبکه ای عظیم ااز بزرگ راه ها ا. همین طور که دارم رانندگی می کنم ،…