دانلود کتاب جهان هولوگرافیک

دانلود کتاب جهان هولوگرافیک

دانلود کتاب جهان هولوگرافیک

جهان ما و هر آنچه در آن است، از قطره های باران و دانه های برف و درختان کاج الی شهاب ها و ذرات الکترون ها و کوانتوم ها، کل تنها تصاویر شبح گونه ای هستند از واقعیتی دور از دسترس که خارج از موعد و محیط بر ما فراتابیده می شود. نظریه هولوگرافیک بودن عالم نه تنها واقعیت های ملموس زندگی ماا راا درر برمی گیرد، بلکه می تواند پدیده های حیرت آوری همچون تله پاتی، نیروهای فراطبیعی اانسان، وحدت کیهانی، درمان های معجزه آسا و راا روشنگری دهد. باا خواندن کتاب…