دانلود کتاب قصه ما به سر رسید

دانلود کتاب قصه ما به سر رسید

دانلود کتاب قصه ما به سر رسید

قصه ما به سر رسید مجموعه ای از حکایت های اختصار محمد علی جمالزاده و چند برگردان از او که با این عناوین به چاپ واصله است . شیران روبه مزاج , خاک حاصلخیز , ماجرای دهشتناک قلعه , صیغه و عقدی , بارگاه شاهانه و ترجمه هایی از زبان های سایر . در هر یک از سرگذشت های این مجموعه , نویسنده تصویری هجوآمیز از طریق تفکر و حیات گروههای گوناگون سنتی عرضه می کند . مصیبت چامه غزل دیمی , ملای سراینــــده , جامه دوز شاعر و حامی سراینــــده مثال ای از حکایت های این…