علل و عوامل شكل‌گيري گفتمان ناسيوناليسم در ايران (1320 1280)…

علل و عوامل شكل‌گيري گفتمان ناسيوناليسم در ايران  (1320 1280)...

علل و عوامل شكل‌گيري گفتمان ناسيوناليسم در ايران (1320 1280)…

چكيده
سير تحولات جامعه ايراني با آنچه در غرب رخ داده بود بسيار متفاوت است. در نتيجه مجموعه تحولاتي كه در غرب باعث شكل‌گيري ناسيوناليسم شد، داراي تفاوتي بنيادين از نظر ماهيت و منشأ با تحولاتي بود كه در ايران با حصول انقلاب مشروطيت جنبه‌ي عيني به خود گرفت. در اين رساله ما به دنبال بررسي عواملي كه باعث شكل‌گيري گفتمان ناسيوناليستي در بستري متفاوت از غرب يعني جامعه ايران عصر قاجار و پهلوي اول شدند مي‌باشيم.در طول قرن 19 ميلادي گفتمان…