آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه..

آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه..   فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول کلیات پژوهش چکیده.1 1- 1مقدمه… 2 1-2بیان مسئله…4 1-3اهمیت وضرورت انجام تحقیق..6 1-4 جنبه جدیدبودن ونوآوری تحقیق.9 1-5اهداف پژوهش..9 1-5-1 هدف اصلی..9 1-5-2 هدف فرعی……………………………………………………………………………….9 1-6 سوالات پژوهش……………………………………………………………………………..9 1-7 فرضیه ها………………………………………………………………………………….10 1-7-1 فرضیه… جزئیات بیشتر […]