بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران…

بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران…  چکیده هدف اصلی ما در این تحقیق، بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی می باشد. روش تحقیق، پژوهش حاضر […]

تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران…

تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران…  فهرست مطالب فصل اول1 کلیات تحقیق1 1-1 مقدمه2 1-2بیان مسئله3 1-3سوالات تحقیق4 1-4اهمیت و ضرورت تحقیق4 1-5اهداف تحقیق5 1-6فرضیات تحقیق6 1-7جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق6 1-8 روش شناسی تحقیق7 1-8-1 روش گردآوری اطلاعات7 1-8-2 قلمرو تحقیق7 1-8-3 […]

بررسی تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران….

بررسی تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران….  فصل اول  کليات تحقیق 1-1- مقدمه افشاياطلاعاتحسابداريكهازديربازبعنوانيكيازمهمترينمسائلموردتوجهمحققينبودهاست،حاصلنهاييسيستمحسابداريبهشمارمي­رود. درواقعهدفنهاييسيستمحسابداريفراهمنمودناطلاعاتبراياشخاصذينفعدرقالبگزارش­هايدرونسازمانيوبرونسازمانيمي­باشد. افشابهعنوانيكيازاصولحسابداريمطرحاستوبراساسايناصل،بايدكليهاطلاعات… جزئیات بیشتر / دانلود

بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش¬های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش¬های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده1  فصل اول: كليات تحقیق 1-1- مقدمه3 1-2- تاریخچه مطالعاتی3 1-3- بیان مسئله5 1-4- سئوالات تحقیق7 1-5- چهارچوب نظری تحقیق7 1-6- مدل مفهومی تحقیق 8 1-7- فرضیه ها 10 1-8- اهداف […]

مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران93

مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران93  فهرست مطالب صفحه فصل اول کليات پژوهش.. 1 1-1- مقدمه.. 2 1-2- بيان مسئله.. 3 1-3- اهمیت پژوهش.. 4 1-4- جنبه جديد و نوآورانه بودن.. 5 1-5- اهداف پژوهش.. 5 1-5-1- اهداف علمی پژوهش.. 5 1-5-2- اهداف کاربردي پژوهش.. 5 1-6- سوال پژوهش.. […]

مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر محدودیت های مالی

مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر محدودیت های مالی فهرست مطالب عنوان صفحه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چكيده1 فصل اول: كليات تحقيق 1-1) مقدمه3 1-2) بيان مسئله 3 1-3) اهميت و ضرورت پژوهش5 1-5)اهداف پژوهشي6 1-5-1) اهداف علمي6 1-5-2) اهداف […]

سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی

سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی  چکیده بی شك یكی از با اهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم،‌ظهور شركت های سهامی و تفكیك مالكیت از مدیریت بود. در نتیجه ی این تحولات ،‌ شركت های سهامی محل تجمع منافع ذینفعان در شركت ها،‌شامل سهامداران،‌مدیران،‌اعتبار […]

مطالعه رابطه نرخ رشد و نقد شوندگي دارايي‌ها و بازدهي سهام در شرکت‌هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مطالعه رابطه نرخ رشد و نقد شوندگي دارايي‌ها و بازدهي سهام در شرکت‌هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالب شماره صفحه چکیده1 فصل اول: کلیات پژوهش 1-1 مقدمه. 2 1-2 بیان مسأله. 3 1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش…. 4 1-4 اهداف پژوهش…. 6 1-4-1 هدف اصلی.. 6 1-4-2 اهداف فرعی.. 6 1-4-3 هدف […]

بررسي رابطه بین ابعاد هشت گانه مديريت كيفيت فراگير گاروین و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسي رابطه بین ابعاد هشت گانه مديريت كيفيت فراگير گاروین و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده…1 فصل اول:…2 1-1)مقدمه….2 1-2)بیان مساله….4 1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق..5 1-4) اهداف تحقیق…6 1-5) چهارچوب نظري تحقيق… 7 1-6) فرضیات تحقیق..8 1-7)تعریف مفهومی متغیرهاي تحقيق…9 1-8) تعریف عملیاتی متغیرهاي […]

رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران چكيده:1 مقدمه:2 فصل اول:كليات تحقیق مقدمه. 4 1-1- بیان مسأله. 6 2-1- اهمیت و ضرورت پژوهش… 7 3-1- پیشینه پژوهش… 8 1-3-1- تحقیق های داخلی.. 8 2-3-1- تحقیق های خارجی.. 9 4-1- چارچوب نظری پژوهش… 10 5-1- مدل مفهومی پژوهش… 13 6-1- اهداف […]

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده… 1 فصل اوّل: كليات تحقيق 1-1- مقدمه…. 2 1-2- اهمیت موضوع (تعريف مساله هدف از اجراء و کاربرد نتايج تحقيق)… 3 1-3- اهداف پژوهش.. 4 1-4- فرضیات (یا سئوالات پژوهشی)… 4 […]

ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران درسالهای 1386-139092

ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران درسالهای 1386-139092 فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول:کلیات …1 پیشگفتار.2 1-1-مقدمه ….2 1-2-بیان مساله .3 1-3-اهمیت وضرورت پژوهش …5 1-4-اهداف تحقیق …6 1-5-فرضیه های تحقیق ..6 1-6-روش تحقیق ..7 1-7-جامعه آماری ..7 1-8- قلمروزمانی تحقیق…7 1-9- روش نمونه گیری وتعیین حجم […]

بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  1-1)مقدمه شواهد نظری و تجربی نشان می دهند که تصمیمات تامین مالی و بطور واضح تر، ساختار سرمایه شرکتها بر عملکرد جاری و آتی آنها تاثیر گذار است. مديران بايدبادرنظرگرفتناستراتژی هايموجودساختارسرمايهايراانتخابكنندكههزينه سرمايهكمترينيازداشتهباشدتاشركتبازدهيبهتريداشتهباشند،به عبارتيساختاربهينه سرمايهزمانياتفاقميافتدكههزينهسرمايهآنبهحداقلممكنرسيدهباشد(تانگ و جانگ، 2007).مارکیدز و ویلیامسون(1996) […]

بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران93

بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران93  چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه درگردش بر عملکرد مالیشامل بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی […]

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران فهرست مطالب فصل اول 1-1 مقدمه. 2 1-2 بيان مسأله. 3 1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 5 1-4 سوال تحقیق.. 7 1-5 فرضیه‌های تحقیق.. 7 1-6 اهداف اساسی پژوهش…. 8 1-7 متغیرهای تحقیق.. 9 1-7-1 متغیر وابسته. 9 1-7-2 متغیر مستقل.. 10 […]