مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل با تاکید بر مساله لیبی…

مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل با تاکید بر مساله لیبی… چکیده دربخش اول این پژوهش سعی شده است تا دیدگاه های مختلف در باره مداخله بشردوستانه بیان شود ورابطه آن با بحث حاکمیت وعدم مداخله در امور داخلی کشورها بررسی گردد .سپس به مداخلاتی که با توجیه بشردوستانه صورت گرفته ونتایج آنها پرداخته […]