دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، ..با تاکید بر دستور العمل OECD 2011

دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، ..با تاکید بر دستور العمل OECD 2011   چكیده شرکتهای چند ملیتی باتوجهبهداشتنشعبهوانجامفعالیتدرقلمروهایمتعدد،مدیریتیکپارچه،ساختارپیچیدهوپارهایویژگیهایخاص،در مفهومیموسع،بابموضوعاتومسائلیراگشودهاندکهکمتریاگاهحتیبههیچوجه،درخصوصفعالانوشرکتهایداخلیمطرحنمیشود. ازاینمیان،حفاظتازمحیطزیست،حقوقکار،مسائلمربوطبهمالیاتبندیبینالمللی،حقوقبشر، مسانل سرمایه گذاری، حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکر ی، انتقال تکنولوژیوغیرهرامیتواننامبرد. مسالۀ نظارت و تحت کنترل… جزئیات بیشتر / دانلود

طبقه بندی اساس شدت

طبقه بندی اساس شدت به موجب اوستا ، جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و این مراحل عبارتنداز : 1 – اسلحه به دست گرفتن . 2 – زدن . 3 – مجروح کردن . 4- خون ریختن . 5 – استخوان شکستن . 6 و 7 – لطمه به عقل یا […]

اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران چکیده اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولت‌ها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است.از یک طرف دولت‌ها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را بر قراردادها و رسیدگی […]

استقلال دادرس در حقوق ایران

استقلال دادرس در حقوق ایران  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده …. 1 مقدمه..2 فصل اول: تاریخچه استقلال قضایی مبحث اول: استقلال قضایی در اسلام ….9 مبحث دوم: عصر حکومت های ایرانی….16 گفتار اول) دوره عباسیان…..17 گفتار دوم) عصر مغول و ایلخانان…….21 گفتار سوم) عصر مشروطه و پهلوی…..21 الف) سلب استقلال قضات…22 ب) تغییر و تبدیل […]

مقررات مبتنی بر قاعده احسان در حقوق ایران

مقررات مبتنی بر قاعده احسان در حقوق ایران فهرست مطالب چکیده1 مقدمه2 بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق2 اهداف پژوهش3 سوال اصلی تحقیق3 سوالات فرعی تحقیق3 تعریف متغیرها و پیش فرض‌های پژوهش3 پیشینه و روش تحقیق4 فصل اول مفهوم، ماهیت، ادله، و عناصر (ارکان) و قلمرو قاعده احسان6 1-1- مفهوم قاعده فقهی7 1ـ1ـ1 معنای لغوی […]

بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران  فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده:.. 1 فصل اول: كليات تحقيق 1-1-مقدمه: … 3 1-2- بيان مسأله… 4 1-3- سؤالات تحقيق..5 1-4- فرضيات تحقيق… 5 1-5- اهداف و ضروريات تحقيق… 5 1-6-پیشینه تحقیق……5 1-7- روش تحقيق…. 6 فصل دوم: مباني و مفاهيم مفسد‌في‌الارض 2-1- […]

بررسی اقرار وشهادت اشخاص صغار وغیر رشید در فقه وحقوق ایران

بررسی اقرار وشهادت اشخاص صغار وغیر رشید در فقه وحقوق ایران  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده…. 1 مقدمه…….. 2 فصل اول: کلیات 1- فصل اول: کلیات… 6 1-1- بیان مساله …. 6 1-2- پرسش های تحقیق….. 7 1-3- فرضیه های تحقیق…. 7 1-4- اهداف تحقیق…. 7 1-5- سوابق مربوطه …. 7 1-6- جنبه نوآوری و […]

بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران   فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده…1 مقدمه… 2 فصل اول: کلیات 1- فصل اول: کلیات.. 4 1-1- بیان مسئله… 4 1-2- پرسشهای تحقیق..4 1-3- فرضیه های تحقیق. 4 1-4- سوابق تحقیق…. 5 1-5- اهداف تحقیق…. 5 1-6- روش گردآوری اطلاعات 5 1-7- جنبه […]

تقسیم اموال مشترک و شیوه‌های آن در فقه امامیه و حقوق ایران

تقسیم اموال مشترک و شیوه‌های آن در فقه امامیه و حقوق ایران   فهرست مطالب چکیده. 1 مقدمه. 2 بیان مسئله. 4 اهمیت و ضرورت تحقیق. 4 روش انجام تحقیق. 4 پیشینه تحقیق. 5 سوالات و فرضیه‌ها. 5 ساماندهی و ساختار تحقیق. 6 فصل نخست: مفهوم شناسی و شیوه‌های مشترک تقسیم اموال در حقوق مدنی […]

بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران91

بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران91 چکیده در فصل اول به بررسی مقدمه ای درباره ی رهن و توثیق بیمه نامه و تعاریف مربوط به این واژه ها، بیان مسئله و اهداف انجام این پژوهش می­پردازیم. محاكمقضاييموظفنددرحوادثرانندگيمنجربهخسارتبدني، بيمهنامة(( شخصثالثيراكهاصالتاًازسويشركتبيمةذيربطكتباًموردتأييدقرار گرفتهاست)). تاميزانمندرجدربيمهنامهبهعنوانوثيقهقبولنمايند فصلدوم دردوبخشارائه مي­شود. ابتدادربخشاولقواعدعموميوثيقة بيمهنامه رابررسيميكنيمتابتوانيمدربخشدوم… جزئیات بیشتر / دانلود

دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستور العمل OECD 2011

دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستور العمل OECD 2011   چكیده شرکتهای چند ملیتی باتوجهبهداشتنشعبهوانجامفعالیتدرقلمروهایمتعدد،مدیریتیکپارچه،ساختارپیچیدهوپارهایویژگیهایخاص،در مفهومیموسع،بابموضوعاتومسائلیراگشودهاندکهکمتریاگاهحتیبههیچوجه،درخصوصفعالانوشرکتهایداخلیمطرحنمیشود. ازاینمیان،حفاظتازمحیطزیست،حقوقکار،مسائلمربوطبهمالیاتبندیبینالمللی،حقوقبشر، مسانل سرمایه گذاری، حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکر ی، انتقال تکنولوژیوغیرهرامیتواننامبرد. مسالۀ نظارت و تحت کنترل… جزئیات بیشتر / دانلود