دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، ..با تاکید بر دستور العمل OECD 2011

دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، ..با تاکید بر دستور العمل OECD 2011   چكیده شرکتهای چند ملیتی باتوجهبهداشتنشعبهوانجامفعالیتدرقلمروهایمتعدد،مدیریتیکپارچه،ساختارپیچیدهوپارهایویژگیهایخاص،در مفهومیموسع،بابموضوعاتومسائلیراگشودهاندکهکمتریاگاهحتیبههیچوجه،درخصوصفعالانوشرکتهایداخلیمطرحنمیشود. ازاینمیان،حفاظتازمحیطزیست،حقوقکار،مسائلمربوطبهمالیاتبندیبینالمللی،حقوقبشر، مسانل سرمایه گذاری، حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکر ی، انتقال تکنولوژیوغیرهرامیتواننامبرد. مسالۀ نظارت و تحت کنترل… جزئیات بیشتر / دانلود

بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران…

بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران…  چکیده هدف اصلی ما در این تحقیق، بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی می باشد. روش تحقیق، پژوهش حاضر […]

مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto)…

مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto)… فهرست عنوان شماده صفحه چکیده7 مقدمه. 8 سوالات تحقیق.. 11 ساماندهی تحقیق.. 11 فصل اول : سازمان تجارت جهانی wto. 13 1-1-وضعیت سازمان تجارت جهانی wto. 13 1-1-1-تاریخچه ی تشکیل سازمان تجارت جهانی wto. 14 1-1-2-اهداف،اصول و […]

تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نا متقارن هزینه ها…

تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نا متقارن هزینه ها…  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده1 فصل اول:کلیات طرح تحقیق.. 2 1-1 مقدمه3 1-2 تشریح موضوع و بیان مساله3 1-3 ضرورت انجام تحقیق4 1-4 اهداف علمی5 1-5 اهداف کاربردی5 1-6 بهروه وران (ذینفعان)5 1-7 فرضيه ها6 1-8 مدل تحقیق6 1-9 روش تحقیق9 1-10روش گردآوری […]

تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران…

تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران…  فهرست مطالب فصل اول1 کلیات تحقیق1 1-1 مقدمه2 1-2بیان مسئله3 1-3سوالات تحقیق4 1-4اهمیت و ضرورت تحقیق4 1-5اهداف تحقیق5 1-6فرضیات تحقیق6 1-7جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق6 1-8 روش شناسی تحقیق7 1-8-1 روش گردآوری اطلاعات7 1-8-2 قلمرو تحقیق7 1-8-3 […]

مقایسه مسئولیت مدنی و انتظامی دفاتر اسناد رسمی با سایر مراجع صدور سند رسمی..

مقایسه مسئولیت مدنی و انتظامی دفاتر اسناد رسمی با سایر مراجع صدور سند رسمی.. فهرست علایم اختصاری عنوان صفحه قانون اساسی ق.ا قانون مدنی ق.م قانون ثبت ق.ث قانون دفاتر اسناد رسمی کشور ق.د.ا.ر.ک قانون تجارت ق.ت قانون مجازات ق.م قانون ثبت احوال ق.ث.ا قانون آیین دادرسی مدنی ق.آ.د.م قانون امور حسبی ق.ا.ح قانون مسئولیت […]

بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب 1949) در ارتباط با حقوق… اسیر جنگی

بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب 1949) در ارتباط با حقوق… اسیر جنگی چکیده مراد از این پژوهش بررسی حقوق اسرای جنگی در کنوانسیون ژنو به قصد, قیاس آن با قوانین اسلام نسبت به اسیر در اسلام می باشد. در این پژوهش از کتب و مقالاتی که در در باب فقه اسلام , حقوق بین […]

بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده….

بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده…. فهرست مطالب  عنوان..صفحه چکیده… 1 مقدمه.. 2 الف)بیان مسئله.. 2 ب)سوالات تحقیق.. 4 پ)فرضیات پژوهش.. 4 ت) پیشینه تحقیق.. 5 ث) روش تحقیق.. 5 ج) اهدف پژوهش.. 5 ح)ساختار تحقیق.. 6 فصلاول:تعاریف و مفاهیم.. 7 1-1تلویزیون های ماهواره ای.. 8 1-2 تاریخچه ماهواره تلویزیونی .. 8 […]

آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه..

آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه..   فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول کلیات پژوهش چکیده.1 1- 1مقدمه… 2 1-2بیان مسئله…4 1-3اهمیت وضرورت انجام تحقیق..6 1-4 جنبه جدیدبودن ونوآوری تحقیق.9 1-5اهداف پژوهش..9 1-5-1 هدف اصلی..9 1-5-2 هدف فرعی……………………………………………………………………………….9 1-6 سوالات پژوهش……………………………………………………………………………..9 1-7 فرضیه ها………………………………………………………………………………….10 1-7-1 فرضیه… جزئیات بیشتر […]

مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی…

مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی… فهرست عنوان صفحه چکیده 1 مقدمه 2 فصل اول: کلیات 6 مبحث اول: معنا و مفهوم مسئولیت، اهمیت و پیشینه تاریخی آن 7 گفتار اول: معنا و مفهوم مسئولیت 7 بند اول: معنای لغوی مسئولیت 7 بند دوم: معنای اصطلاحی مسئولیت 7 گفتار […]

بررسی آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه…

بررسی آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه… فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده1 مقدمه2 فصل اول: کلیات تحقیق5 1-1- بیان مسئله6 1-2- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق6 1-3- سابقه تحقیق6 1-4- اهداف تحقیق7 1-4-1- هدف کلی تحقیق7 1-4-2- اهداف جزیی تحقیق7 1-5- سوالات تحقیق7 1-6- دامنه تحقیق8 1-7- روش تحقیق8 1-8- زندگی نامه […]

بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان…

بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان… فهرست مطالب مقدمه2 الف) بیان مسئله2 ب) سوالات تحقیق4 ج) فرضیات4 د ) اهداف تحقیق4 ه) پیشینه تحقیق5 و)روش تحقیق5 ز)ساختار تحقیق5 فصل اول: بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان6 1-1تعاریف و مفاهیم مالیت و مالکیت7 1-1-1- تعريف مال در لغت واصطلاح7 1-1-2- تعريف مالكيت در لغت واصطلاح7 2-1 […]

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار…

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار… چکیده   1-1 مقدمه به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت ومشکل کنترل شرکت، مدیران با سهامداران خارج شرکت در تضاد منافع هستند. معمولامدیران تمایل به ماندن درقدرت رادارند و مالکان زمانی که بخواهند تغییری در سیستم مدیریت بدهند، یک […]

بررسی نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی…

بررسی نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی…   فهرست مطالب عنوان .صفحه چکیده….1 مقدمه..2 بیان مسئله…3 سؤال­های تحقیق ..4 فرضیه­های تحقیق…4 اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع …4 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….5 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..6 ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..6   فصل… جزئیات بیشتر / دانلود

تأثیرمتغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی (اجزای اصلی و غیر اصلی) بر پیش بینی جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران…

تأثیرمتغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی (اجزای اصلی و غیر اصلی) بر پیش بینی جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران… فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده..1 فصل اول: کلیات پژوهش 1.1 مقدمه.. 3 2.1بیان مسئله.. 3 3.1اهداف پژوهش………………………………………………………………………………… 6 4.1ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………… 6 5.1 فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………… 8 6.1جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………… 8 7.1روش تحقیق……………………………………………………………………………………. […]