زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار…

زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار… فهرست مطالب عنوان صفحه  چکیده. 1 مقدمه..2 بیان مسئله… 2 اهمیت موضوع.. 3 پیشینه تحقیق… 4 فرضیه…. 5 سوال تحقیق. 5  فصل اول : کلیات  مروری بر ادبیات تحقیق ………………………………. 6 1- 1-گفتار اول : جایگاه زن در اسلام و در جوامع […]

تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها ….

تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها …. چکيده: این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه­گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت­ها طی دوره زمانی 1383 تا 1390پرداخت. ارائه مجدد برای بازار حاوی اطلاعات جدیدی است. کیفیت سود و به صورت عام­تر کیفیت گزارشات مالی، مورد علاقه […]

تست روش CVA برای یک مجموعه بانک ایرانی…

تست روش CVA برای یک مجموعه بانک ایرانی…  فصل اول: کلیات تحقیق  1-1- مقدمه امروزه، سازمان ها هزینه هاي فراوان و زمان زیادي را صرف تهیه، تدوین و اجراي استراتژي هایی می کنند تا بتوانند به اهداف بلندمدت و چشم اندازهاي سازمان دست یابند؛ بنابراین، آگاهی از این که عملکرد سازمان تا چه حد در […]

بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و پیش بینی سود توسط مدیران …

بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و پیش بینی سود توسط مدیران …  عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده …. 1 فصل اول – کلیات تحقیق 1-1 مقدمه ….. 3 1-2 بیان مسئله …… 3 1-3 اهداف تحقیق … 4 1-4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …. 5 1-5 فرضیه های تحقیق .. 5 1-6 مدل های […]

بررسی تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران….

بررسی تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران….  فصل اول  کليات تحقیق 1-1- مقدمه افشاياطلاعاتحسابداريكهازديربازبعنوانيكيازمهمترينمسائلموردتوجهمحققينبودهاست،حاصلنهاييسيستمحسابداريبهشمارمي­رود. درواقعهدفنهاييسيستمحسابداريفراهمنمودناطلاعاتبراياشخاصذينفعدرقالبگزارش­هايدرونسازمانيوبرونسازمانيمي­باشد. افشابهعنوانيكيازاصولحسابداريمطرحاستوبراساسايناصل،بايدكليهاطلاعات… جزئیات بیشتر / دانلود

بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران…

بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران… فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده. 1 فصل اول:کلیات تحقیق 1-1- مقدمه. 3 1-2- بیان مسأله. 4 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش. 5 1-4- اهداف پژوهش. 6 1-4-1- هدف اصلی. 6 1-4-2- اهداف فرعی. 6 1-5- سؤالات پژوهش. 6 1-6- روش‌شناسی تحقیق. 6 1-7- […]

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه …

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه …  فهرست مطالب عنوان__ صفحه  چکیده فارسی1 فصل اول: کلیـات تحقیق3 1-1)مقدمه3 1-2)اهمیت و ضرورت انجام تحقيق4 1-3) اهداف تحقيق5 1-3-1) هدف اصلی5 1-3-2) اهداف فرعی5 1-3-3) هدف کاربردی5 1-4)پرسش های تحقيق 5 1-5)فرضيه های تحقیق6 1-6)روش تحقیق 6 1-6-1) […]

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود…..

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود…..  فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده.. 1 فصل اول: كليات تحقيق   1-1) مقدمه…. 3 1-2) بیان مسأله تحقیق….. 4 1-3) اهميت موضوع تحقیق….. 8 1-4) اهداف تحقیق … 9 1-5) سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 1-6) فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 10 1-7) قلمرو… جزئیات بیشتر / دانلود

بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل..

بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل..   فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ..1 مقدمه..2 فصل اول : کلیات بخش اول: تاریخچه و زمینه های پیدایش .4 بخش دوم: انواع روش های پرداخت وجه …5 بخش سوم: تعریف و ماهیت اعتبار اسنادی ..8 گفتار اول: تعریف […]

تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزادومدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران…

تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزادومدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران… فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده1 فصل اول – کلیات پژوهش 1-1 مقدمه2 1-2 بيان مساله4 1-3 اهداف تحقيق6 1-4 فرضيات تحقيق6 1-5 روش گردآوري داده‎ها‎7 1-6 ابزار گردآوري داده‎ها‎7 1-7 روش تحقيق7 1-8 تجزیه وتحلیل داده‎ها‎8 1-9 خلاصه فصل8 فصل دوم – ادبیات موضوع […]

اثر آنتی اکسیدانی عصاره ازگیل در پایدار سازی روغن آفتابگردان طی شرایط ذخیره سازی و حرارتی…

اثر آنتی اکسیدانی عصاره ازگیل در پایدار سازی روغن آفتابگردان طی شرایط ذخیره سازی و حرارتی…  فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده. 1 فصل اول: مقدمه و هدف. 2 1-مقدمه. 3 1-1-اهمیت استفاده از گیاهان دارویی. 3 1-2-اهداف تحقيق. 4 1-3-فرضيه ها. 5 فصل دوم:مروری بر منابع. 6 2-1-ازگیل. 7 2-1-1تاریخچه ازگیل. 8 2-1-2رده بندي ميوه […]

بررسی ارکان تشکیل دهنده ی جرم جاسوسی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس..

بررسی ارکان تشکیل دهنده ی جرم جاسوسی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس.. فهرست مطالب  چکیده:. 1 فصل اول :. 3 کلیات. 3 1-1 مقدمه. 4 1-2 بیان مسأله:. 5 1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 7 1-4 اهداف تحقیق. 7 1-5 سوالات تحقیق:. 7 1-6 فرضیه های تحقیق:. 7 1-7 سوابق و […]

بررسی اثر آنتی باکتریال وآنتی اکسیدان عصاره و اسانس صمغ باریجه…

بررسی اثر آنتی باکتریال وآنتی اکسیدان عصاره و اسانس صمغ باریجه… فهرست مطالب عنوان صفحه  چکیده…………….. 1 فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق 1-1 پیش زمینه تحقیق…3 1-2-اهمیت تحقیق. 5 1- 3-اهداف تحقیق. 6 1-3-1- هدف اصلی. 6 1-3-2- اهداف فرعی. 6 1-4- باریجه:………….. 7 1-4-1- دامنه انتشار:. 8 1-4-2نحوه استخراج صمغ باریجه:. 8 […]

اثر افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز روی خواص حسی و شیمیایی ماست چکیده همزده…

اثر افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز روی خواص حسی و شیمیایی ماست چکیده همزده…   فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 1 فصل اول کلیات 1-1- مقدمه 3 1-2- ارائه مسأله پژوهش و بیان هدف 5 1-2-1- مسأله پژوهش 5 1-3- اهداف تحقیق 5 1-3-1- هدف کلی تحقیق 5 1-3-2- اهداف اختصاصی 5 1-4- فرضیه ها 5 […]

اثر افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز روی خواص حسی و شیمیایی ماست چکیده همزده…

اثر افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز روی خواص حسی و شیمیایی ماست چکیده همزده… فهرست مطالب  عنوان صفحه  چکیده… فصل اول: کلیات. 1-1- مقدمه… 1-2- ارائه مسأله پژوهش و بیان هدف… 1-2-1- مسأله پژوهش… 1-3- اهداف تحقیق……………………………………………………………………. 1-3-1- هدف کلی تحقیق…………………….……………………………………….. 1-3-2- اهداف… جزئیات بیشتر / دانلود