بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران…

بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران…  چکیده هدف اصلی ما در این تحقیق، بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی می باشد. روش تحقیق، پژوهش حاضر […]

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار…

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار… چکیده   1-1 مقدمه به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت ومشکل کنترل شرکت، مدیران با سهامداران خارج شرکت در تضاد منافع هستند. معمولامدیران تمایل به ماندن درقدرت رادارند و مالکان زمانی که بخواهند تغییری در سیستم مدیریت بدهند، یک […]

تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران…

تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران…  فهرست مطالب فصل اول1 کلیات تحقیق1 1-1 مقدمه2 1-2بیان مسئله3 1-3سوالات تحقیق4 1-4اهمیت و ضرورت تحقیق4 1-5اهداف تحقیق5 1-6فرضیات تحقیق6 1-7جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق6 1-8 روش شناسی تحقیق7 1-8-1 روش گردآوری اطلاعات7 1-8-2 قلمرو تحقیق7 1-8-3 […]

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود وهموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود وهموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  فصل اول2 كليات تحقیق2 1-1مقدمه3 1-2 تاریخچه مطالعاتی3 1-3 بیان مسئله5 1-4چارچوب نظری پژوهش7 1-5 مدل مفهومی پژوهش8 1-6فرضیه های پژوهش9 1-7اهداف پژوهش10 1-7-1 اهداف ویژه10 1-7-2 اهداف علمی10 1-7-3 اهداف کاربردی11 […]

بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  چکیده کمک به سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی به عنوان هدف اولیه گزارشگری مالی مطرح گردیده است.سرمایه گذاران برای اخذ تصمیمات اقتصادی ،به تعیین ارزش شرکتی که در […]

بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانر

بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانر  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده… 1  فصل اول: كليات تحقیق 1-1- مقدمه………………………………… 3 1-2- تاریخچه مطالعاتی………………………. 3 1-3- بیان مسئله……………………………. 5 1-4- سئوالات تحقیق…………………………. 7 1-5- چهارچوب نظری تحقیق…………………….. 7 1-6- مدل مفهومی تحقیق […]

کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران چکیده:  تحقيق حاضر،به منظور فراهم آوردن شواهدی در رابطه با تاثیر خصوصی سازی بر کیفیت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است. قلمرو مكاني اين تحقيق بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زماني […]

بررسی رابطه بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  «فهرست مطالب » فصل اول : کلیات تحقیق چكيده……1 1-1 مقدمه ..3 2-1 بیان مسئله ..3 3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….5 4-1 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8 5-1 مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….9 6-1 […]

بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران  فهرست  عنوانصفحه چکیده …1 1- کلیات تحقیق…2 1-1 مقدمه ….3 1-2 بیان مسأله ….4 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 5 1-4 اهداف مشخص تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 6 1-5 سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… […]

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  عنوان صفحه فصل اول : کلیات تحقیق 1-1 . مقدمه . 2 1-2 . بیان مسأله .. 2 1-3 . اهمیت و ضرورت تحقیق . 4 1- 4 . اهداف تحقیق …. 4 1-4-1 . اهداف علمی …. 4 […]

بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده:Error! Bookmark not defined. فصل اول: کلیات طرح تحقیق2 1-1 مقدمه3 1-2 تشریح موضوع و بیان مساله4 1-3 ضرورت انجام تحقیق6 1-4 ذینفعان (بهرهوران)6 1-5 فرضيه ها6 1-6 مدل تحقیق و تعریف عملیاتی […]

بررسی نقش و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی نقش و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده در تحقیق حاضر به بررسی نقش و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش […]

موازنه انعطاف پذیری ،کارآیی و نحوه عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موازنه انعطاف پذیری ،کارآیی و نحوه عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  چکیده تحولات سریع و پویایی بازارهای رقابتی ضرورت تحقیقات و نوآوری را برای سازمانها بیش از گذشته کرده است. سازمانها برای حفظ بقا به سودآوری نیز نیاز دارند.انعطاف پذیری مقدمه تحقیقات و کارایی لازمه سودآوری است . با […]

رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فهرست مطالب عنوان شماره صفحه چکیده1 فصل اول. 2 کلیات تحقیق. 2 1-1) مقدمه. 3 1-2) بیان مسئله. 3 1-3) اهمیت وضرورت تحقیق. 5 1-4) جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق. 6 1-5) اهداف تحقیق. 6 […]

بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فهرست مطالب عنوان صفحه  فصل اول : کلیات تحقیق. 1 1– 1 . مقدمه. 2 2 – 1 . تشریح و بیان موضوع. 3 3 – 1 . اهمیت و ضرورت تحقیق. […]