پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (نسخه پرستاران)

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (نسخه پرستاران) پرسشنامه فرسودگی شغلی در سال 1985 توسط مسلش ساخته شده است. این ابزار، پرسشنامه ای است که برآورد جدیدی از پدیده ی تنیدگی یا فرسودگی، مبتنی است. این پرسشنامه دارای 22 سوال می باشد که به سنجش فرسودگی هیجانی، پدیده های شخصیت زدایی و فقدان تحقق شخصی را در […]